Proiecte

Propuneri proiecte hotarari

 

Nr. proiect/data Titlul proiectului de hotarare
2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale în comuna Urdari, satele Hotăroasa, Urdari și Fântânele, județul Gorj” în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
2022 Proiecte de hotărâre privind susținerea Consiliului Județean Gorj în demersurile de accesare a fondurilor UE pentru implementarea măsurilor în domeniul managementului deșeurilor la nivelul județului Gorj
2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Comunei Urdari pentru lunile aprilie, mai și iunie 2022
2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Comunei Urdari
2022 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 36/31.08.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal și numerelor administrative pentru Comuna Urdari, județul Gorj
2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui raport pentru reevaluarea patrimoniului Comunei Urdari
2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Urdari, județul Gorj”
2022 Proiect de hotărâre privind declararea de uz și de interes public local al Comunei Urdari a lucrărilor de construcții aferente investiției „Construire sistem de canalizare menajeră în satele Hotăroasa, Urdari și Fîntînele, Comuna Urdari, județul Gorj”
2022 Proiect de hotărâre privind declararea de uz și de interes public local al Comunei Urdari a lucrărilor de construcții aferente investiției „Extinderea rețelei de alimentare cu apă în Comuna Urdari, județul Gorj”
2022 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Capitolului VII – Alte taxe locale, alin. 3, punctul 7 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 59/26.11.2021 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu 1 ianuarie 2022 și încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 5/31.01.2022
2022 Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 12/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei Urdari pe anul 2022
2022 Proiect de hotărâre privind abrogarea parțială a prevederior H.C.L. nr. 9 din 29.01.2021 privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al Comunei Urdari, județul Gorj, raportat la Anexa nr. 69 – „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Urdari, județul Gorj” la Hotărârea de Guvern nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj cu modificările și completările ulterioare
2022 Proiect de hotărâre privind împuternicirea doamnei Secretar General – Loredana Diaconescu pentru a reprezenta Consiliului Local Urdari în dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești
2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Urdari pe anul 2022
2022 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49 din 15.10.2021 privind obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Urdari, județul Gorj”
2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local, pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022
2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap și indemnizațile reprezentanților persoanelor cu handicap de pe raza comunei Urdari, județul Gorj, pe anul 2022
2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Capitolului VII – Alte taxe, alin. 3, punctul 7 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 59/26.11.2021 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitelor și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu 1 ianuarie 2022
2022 Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretariatului general al Comunei Urdari pentru activitatea desfășurată în anul 2021
2022 Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Comunei Urdari
2022 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2022
2022 Proiect de hotărâre privind Regulamentul – cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Urdari
2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate
2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea deficitului secțiunii de dezvoltare și utilizarea excedentului bugetului local existent la 31.12.2021 pentru anul 2022

Nr. proiect/data Titlul proiectului de hotarare
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învătământul preuniversitar de stat din Comuna Urdari pentru anul 2022 – 2023
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune al Compartimentului de Asistență Socială privind serviciile sociale pentru anul 2022
2021 Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Mihai Calotă, Primarul Comunei Urdari, în Adunarea Generală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj în vederea exercitării votului cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 15 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 219/16.01.2008
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Comunei Urdari pentru lunile ianuriare, februarie și martie 2022
2021 Proiect de hotărâre pentru constituirea Comandamentului Comunei Urdari și aprobarea Programului de măsuri pentru activitatea de prevenire și înlăturare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase
2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Urdari și a programului de investiții pe anul 2021
2021 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 33.000 lei din bugetul local al Comunei Urdari pentru achiziționarea unui pachet de echipamente electronice în vederea punerii în funcțiune a tablelor inteligente la Școala Gimnazială nr. 1 Urdari
2021 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei necesare pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun și a produselor de birotică și papetărie
2021 Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Comunei Urdari
2021 Proiect de hotărâre privind predarea către M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire dispensar medical comuna Urdari, sat Urdari, județul Gorj”
2021 Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu 1 ianuarie 2022
2021 Proiect de hotărâre pentru participarea Comunei Urdari la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare sistem iluminat public în comuna Urdari, județul Gorj”
2021 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Urdari și a programului de investiții pe trimestrul IV 2021
2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii obiectivului de investiții Modenizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Urdari, județul Gorj în Programul Național de Investiții Anghel Saligny
2021 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestare de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Urdari
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea inluderii obiectivului de investiții Modernizare drum DC 69 Fântânele – Valea Racilor, L = 3,100 km, comuna Urdari, județul Gorj în Programul Național de Investiții Anghel Saligny
2021 Proiect al ordinii de zi privind convocarea Consiliului Local al Comunei Urdari în ședința ordinară publică, convocată în data de 24.09.2021, ora 14:00
2021 Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Comunei Urdari
2021 Proiect de hotărăre privind desemnarea consilierilor locali în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluarea și Asigurarea Calității ale unității de învățământ din Comuna Urdari
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractelor-cadru de furnizare a serviciului de alimentarea cu apă și de canalizare și a cererii pentru racordarea la rețeaua de apă și canalizare din Comuna Urdari
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Comunei Urdari pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2021
2021 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 10/29.05.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2021
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Urdari
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului unității administrativ teritoriale – Comuna Urdari
2021 Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Hangiu Dumitru, viceprimarul Comunei Urdar, în Adunarea Generală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj în vederea exercitării votului cu privire la redevența aferentă volumului facturat de vânzări de apă și de canalizare
2021 Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local al Comunei Urdari la data de 30.06.2021
2021 Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane” a terenului, în suprafață de 20 mp, ce face parte din imobilul teren în suprafață de 10.175mp, pentru reamplasare obiectului de investiții – sirenă cu nr. 014 în punctul „Marsat”
2021 Proiect de hotărâre privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Urdari
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului – cadru privind sistemul de iluminat public stradal din Comuna Urdari
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT Comuna Ionești și UAT Comuna Stănești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” – Gorj
2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2021, administrate și finanțate din bugetul local al Comunei Urdari, județul Gorj
2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 12/26.02.2021 privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Urdari, județul Gorj, raportat la Anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Urdari, județul Gorj” la Hotărârea de Guvern nr. 973/2002 și HG nr. 725/2003 privind atestarea domeniului public al județul Gorj cu modificările și completările ulterioare
2021 Proiect privind alocarea sumei de 3706 lei din bugetul local al Comunei Urdari, constând în cheltuieli cu înmormântarea domnului MUNTEANU CONSTANTIN
2021 Proiect privind alocarea sumei de 500 lei din bugetul local al Comunei Urdari, doamnei GHERGHESCU Rozalia, reprezentând ajutor de urgență
2021 Proiect privind alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local al Comunei Urdari, doamnei BADOIU ELENA GINA, reprezentând ajutor de urgență
2021 Proiect privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Comunei Urdari
2021 Proiect pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 10/29.05.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
2021 Proiect privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial din învățământul preuniversitar de stat la nivelul Comunei Urdari
2021 Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2021

Nr. proiect/data Titlul proiectului de hotarare
2019 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. IV al anului 2019
2019 Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta familiei defunctului PASTAE VICTOR
2019 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Urdari pe perioada de trei luni (decembrie 2019-februarie 2020)
2019 Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitare, Modernizare si dotare Camin Cultural, sat Urdari, comuna Urdari, judet Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Urdari, Comuna Urdari, judetul Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitei Constantin Viorica in suma de 2000 lei
2019 Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local pe anul 2019 a fondurilor necesare pentru organizarea serbarii „Pomului de Craciun” si achizitionarea pachetelor pentru prescolarii si elevii din invatamantul gimnazial si persoanelor cu handicap grav
2019 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. IV al anului 2019
2019 Proiect privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Urdari
2019 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Urdari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr. 1 Urdari, pentru anul scolar 2019-2020
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Urdari, comuna Urdari, judetul Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114/2018 pentru obiectivul „Reabilitare Scoala Gimnaziala Nr. 1 Urdari, judetul Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitului Vineroiu Radu in suma de 500 lei
2019 Proiect de hotarare privind completarea HCL 36/2019 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Sistem de canalizare menajera in satele Hotaroasa, Urdari si Fantanele, comunca Urdari, judetul Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Urdari, judetul Gorj
2019 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
2019 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. III al anului 2019
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma licitatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform OUG 114/2018 pentru obiectivul „Extinderea retelei de alimentare cu apa in Comuna Urdari, judetul Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitei Nutu Victoria in suma de 500 lei
2019 Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitului Calota Cosmin Viorel in suma de 500 lei
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Urdari, judetul Gorj, pentru perioada 2019-2024
2019 Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Comuna Urdari

Sari la conținut