Hotărâri

Nr. hotărâre/data Titlul hotărârii
1/07.01.2022 Hotărâre privind aprobarea deficitului secțiunii de dezvoltare și utilizarea excedentului bugetului local existent la 31.12.2021 pentru anul 2022
2/31.01.2022 Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanețelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Urdari pentru activitatea desfășurată în anul 2021
3/31.01.2022 Hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Comunei Urdari
4/31.01.2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2022
5/31.01.2022 Hotărâre privind modificarea Capitolului VII – Alte taxe locale, alin. 3, punctul 7 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 59/26.11.2021 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu 1 ianuarie 2022
6/31.01.2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate
7/31.01.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune al Compartimentului de Asistență Socială privind serviciile sociale pentru anul 2022
8/31.01.2022 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învătământul preuniversitar de stat din Comuna Urdari pentru 2022 – 2023
9/31.01.2022 Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap și indemnizațile reprezentaților persoanelor cu handicap de pe raza comunei Urdari, județul Gorj, pe anul 2022
10/31.01.2022 Hotărâre privind Regulamentul – cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Urdari
11/31.01.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local, pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022
12/11.02.2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Urdari pe anul 2022
13/11.02.2022 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49 din 15.10.2021 privind obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Urdari, județul Gorj”
14/22.02.2022 Hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 12/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei Urdari pe anul 2022
15/25.02.2022 Hotărâre privind abrogarea parțială a prevederilor H.C.L.. nr. 29 din 29.01.2021 privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al Comunei Urdari, județul Gorj, raportat la Anexa nr. 69 – „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Urdari, județul Gorj” la Hotărârea de Guvern nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj cu modificările și completările ulterioare
16/25.02.2022 Hotărâre privind împuternicirea doamnei Secretar General – Loredana Diaconescu pentru a reprezenta Consiliul Local Urdari în dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești
17/25.02.2022 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Urdari și un membru supleant care să facă parte din comisia de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la unitatea de învățământ din Comuna Urdari
18/25.02.2022 Hotărâre privind modificarea și completarea alin. 2 al art. 1 din H.C.L. nr. 48/24.09.2021 privind acceptarea donației reprezentând teren arabil în suprafață de 467mp, cu număr cadastral 35136, intabulat în Cartea Funciară cu nr. 35136 a Comunei Urdari
19/25.03.2022 Hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Comunei Urdari
20/25.03.2022 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Urdari, județul Gorj”
21/25.03.2022 Hotărâre privind modificarea și comepletarea Capitolului VII – Alte taxe locale, alin. 3, punctul 7 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 59/26.11.2021 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu 1 ianuarie 2022 și încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 5/31.01.2022
22/25.03.2022 Hotărâre privind declararea de uz și de interes public al Comunei Urdari a lucrărilor de construcții aferente investiției „Construire sistem de canalizare menajeră în satele Hotăroasa, Urdari și Fîntînele, Comuna Urdari, județul Gorj”
23/25.03.2022 Hotărâre privind declararea de uz și de inres public local al COmunei Urdari a lucrărilor de construcții aferente investiției „Extinderea rețelei de alimentare cu apă în Comuna Urdari, județul Gorj”
24/25.03.2022 Hotărâre privind modificarea și cometarea H.C.L. nr/ 36/31.08.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal și numerelor administrative pentru Comuna Urdari, județul Gorj
25/25.03.2022 Hotărâre privind susținerea Consiliului Județean Gorj în demersurile de accesare a Fondurilor UE pentru implementarea măsurilor în domeniul amangementului deșeurilor la nivelul județului Gorj
26/25.03.2022 Hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al COnsiliului Local al COmunei Urdari pentrului aprilie, mai și iunie 2022
27/25.03.2022 Hotărâre privind aprobarea întocmirii unui raport pentru reevaluarea patrimoniului Comunei Urdari
28/25.03.2022 Hotărâre privind aprobarea Programului de gospodărire și înfrumusețare a localității Urdari pentru anul 2022
29/21.04.2022 Hotărâre privind aprobarea includerii obiectivului de investiții „Înființare rețea distribuție a gazelor naturale în comuna Urdari, satele Hotăroasa, Urdari și Fântânele, județul Gorj” în Progamul Național de Investiții „Anghel Saligny”
30/05.05.2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2022
31/05.05.2022 Hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 20/25.03.2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Urdari, județul Gorj”
32/05.05.2022 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Urdari, județul Gorj”
33/05.05.2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului în trim. II pe anul 2022
34/05.05.2022 Hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou – născuți
35/05.05.2022 Hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Comunei Urdari
50/29.09.2022 Hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. III pe anul 2022
51/29.09.2022 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
52/29.09.2022 Hotarare privind modificarea valorii estimate pentru servicii de „Intocmire P.T., D.T.A.C., D.D.E. – Amenajare parcare publica si imprejmuire in punctul Marsat, satul Urdari, comuna Urdari, judetul Gorj”
53/27.10.2022 Hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. IV pe anul 2022
54/27.10.2022 Hotarare privind delegarea membrilor in Consiliul de Admnistratie si Comisia de Asigurare a Calitatii in Educatie pentru anul scolar 2022-2023
55/27.10.2022 Hotarare privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 32/05.05.2022 – Aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrarilor pentru obiectivul „Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Urdari, judetul Gorj”
56/31.10.2022 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire dispensar medical comuna Urdari, sat Urdari, judetul Gorj”
57/31.10.2022 Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire dispensar medical, comuna Urdari, sat Urdari, judetul Gorj”
58/07.11.2022 Hotarare privind alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 36170 si 36171, in imobilul cu numarul cadastral 36532
59/07.11.2022 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum DC 69 Fantanele – Valea Racilor, L=3,100 km, comuna Urdari, judetul Gorj”, aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
60/29.11.2022 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2022, respectiv ianuarie – februarie 2023
61/29.11.2022 Hotarare privind organizarea „Pomului de Craciun” in anul 2022 si achizitia de agende, calendare si pixuri personalizate
62/29.11.2022 Hotarare privind rectificarea bugetului local la venituri si cheltuieli in trim. IV pe anul 2022
63/29.11.2022 Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Comuna Urdari avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS cu UAT Urdari in cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySMIS 130963
64/08.12.2022 Hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2023-2024 din comuna Urdari, judetul Gorj

Sari la conținut